Bra år för golfklubben

Totalt tio personer, varav hälften från styrelsen, deltog Leksands Golfklubbs höstårsmöte, som den här gången hölls i coronaanpassad lokal i Tegera Arena söndagen den 22 november. Klubbens ordförande Björn Aspling hälsade de få medlemmarna som kommit välkomna. Björn klargjorde att årsmötet är beslutsmässigt enligt stadgarna, trots det låga antalet deltagare.

Klubbchefen Rolf Andersson redogjorde för ekonomin för säsongen som gått samt presenterade styrelsens förslag till budget för 2021.
Årsmötet beslutade att godkänna resultaträkningen samt styrelsens förslag till budget för 2021.
Resultaträkningen för 2020 och budgetförslaget för 2021 finns tillgängligt på kansliet.


Stor ökning av medlemmar och gästspel
Pandemin Covid-19 har medfört att intresset för golf har ökat i hela landet (golfförbundet har registrerat 94 125 nya och återvändande spelare.) och så har också skett i Leksands Golfklubb. Antalet medlemmar i klubben ökade kraftigt från oktober 2019 (597) till oktober 2020 (731). Samtidigt har 76 medlemmar slutat eller bytt klubb och därmed har klubben totalt fått 210 nya, eller nygamla, medlemmar under året, vilket givit högre intäkter för medlemsavgifter.

Klubben har också haft många greenfeegäster, som också genererat shopping och besök i restaurangen. Det har också varit betydligt fler husbilar och husvagnar som betalt ställplatser. Totalt har det registrerats 19 603 rundor för 2020 mot 12 212 för 2019 en ökning med 5 552 rundor eller drygt 60%. Gästspelet har ökat från 4 132 till 6 001 en ökning med 44%. Och intäkterna har ökat med drygt 60%

-Sammanräknat intäkter och kostnader (och om klubben får samma kostnader nov och dec i år som föregående år) skulle klubben få en vinst på 769 tkr för 2020. Troligen kommer kostnaderna att bli något högre, dels beroende av kända ökningar, och dels kostnader för planerade förbättringsförslag. Ett slutgiltigt resultatet för 2020 kommer troligen i februari 2021, säger Rolf.


Nollbudget för 2021
Rolf presenterade också förslag till budget för 2021 där banan, byggnader och kansli samt gemensamma kostnader är de tyngsta utgiftsposterna. Bl. a ska bunkrarna förses med ny sand och en ny trappa ska byggas in till klubbhuset och restaurangen. Detta tillsammans med andra åtgärder som planeras är kostsamma och styrelsens förslag är en nollbudget för 2021.

-Budgeten för 2021 är beräknad med högre intäkter än någonsin tidigare, men ändå 289 tkr lägre än utfallet 2020. År 2020 var ett extremt fördelaktigt år för golfklubben där vi även hade en av det bästa väderförhållandena någonsin under säsongen.

På kostnadssidan lägger vi mer pengar på banan, dels att vi under några veckor ökar med en anställd på banan samtidigt som mer pengar läggs på sand till bunkrar och sand till dressning. En förbättring av bunkrarna kommer att synas redan nästa år och den ökade dressningen gör våra mycket fina greener ännu bättre och är även en långsiktig plan för flera år framöver.

Vi får också ökade kostnader för våra köpta kanslitjänster samt att vi lägger ner mer arbete med våra sponsorer som är mycket viktiga för klubben. Mycket svårt år för intäktsbudget, som läggs med en viss försiktighet och därav en nollbudget för 2021, säger Rolf.


Förslag på åtgärder
Styrelsen informerade årsmötet om planerade förslag till åtgärder på banan och övrigt utöver sand till bunkrarna och ny trappa.

o  Det svårtrampande gruset utanför klubbhuset skall eventuellt ersättas av asfaltkross som vältas till en hård yta.
o  Efter önskemål från bl.a. HD55+ kommer en droppruta att läggas på hål 18.    Ändringar i Lokala regler krävs för dropprutan.
o  Förslag att inreda några av Bagbodarna med flera burar samt kanske även några burar där man kan köra in bag och vagn och även ha     laddning för batterier.
o  Förslag att ladan mitt emot shopen byggas om till garage med plats för fem golfbilar.
o  Diket på hål 1 ska läggas igen en bit söderut.
o  Banan kommer att vara avstängd någon dag i veckan under några morgontimmar för klippning och andra arbeten.

-Om förslagen genomför beror dels på kostnader men främst kanske att några skall hinna organisera och utföra allt arbete som krävs, avslutar Rolf.

 

Foto: Bernt Bergkvist
Text: Bernt Bergkvist och Rolf Andersson

 

 

 

Kommentarer inaktiverade.